ด้วยเราสัญญาว่าจะแจ้งให้ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านทราบ เราจึงขอกล่าวถึงข้อตกลงและเงื่อนไขทางสัญญาที่นำมาใช้กับบริการการขนส่งไปต่างประเทศสำหรับระเบียบและเงื่อนไขที่ครอบคลุมบริการลิตี้เอ็กซ์เพรสและเงื่อนไขทั่วไปของการจัดส่งพัสดุที่อ้างถึง ในกรณีที่ไม่สอดคล้องกันให้ใช้ยึดตามข้อจำกัดด้านความรับผิดชอบตามด้านล่างนี้เป็นหลัก

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการการขนส่ง

ลิตี้เอ็กซ์เพรส (LIDI express) ให้บริการขนส่งพัสดุไปต่างประเทศผ่านบริษัทขนส่งต่างๆ เช่น DHL, FedEx, SF Express, Aramex หรือบริษัทขนส่งอื่นๆ เมื่อท่านในฐานะ “ผู้ส่งของ” เลือกใช้บริการของบริษัทดังกล่าวในฐานะ “ผู้นำส่ง” ท่านเป็นผู้ตกลงในนามของท่านและในนามของผู้รับการขนส่ง (“ผู้รับ”) และบุคคลอื่นใดที่มีส่วนได้เสียในการขนส่งซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อลิตี้เอ็กซ์เพรสหรือบริษัทขนส่งที่เลือกได้ตอบรับทำการจัดส่ง ยกเว้นจะมีการตกลงทางลายลักษณ์อักษรกับทางเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากลิตี้เอ็กซ์เพรส
“การขนส่ง” หมายถึง เอกสารและพัสดุทั้งหมดที่เดินทางภายใต้ใบตราส่งหนึ่งใบและที่อาจถูกขนส่งด้วยวิธีการใดๆ ที่ลิตี้เอ็กซ์เพรสเลือก ไม่ว่าทางอากาศ ทางบก หรือด้วยพาหนะขนส่งชนิดอื่นๆ หรือโดยผู้รับขนรายอื่นใด “ใบตราส่ง” จะรวมถึงสิ่งที่ใช้ระบุตัวสินค้าหรือเอกสารที่ทำขึ้น โดยลิตี้เอ็กซ์เพรสหรือระบบอัตโนมัติของผู้ส่งของ เช่น ฉลาก บาร์โค้ด ใบตราส่ง หรือใบนำส่งสินค้า ตลอดจนเอกสารดังกล่าวที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยลิตี้เอ็กซ์เพรสทำหน้าที่เป็นนายหน้าการขนส่งระหว่างผู้ส่งของกับบริษัทขนส่งใดๆหรือเรียกต่อไปว่า“ผู้นำส่ง” ที่ผู้ส่งของกำหนดหรือตามที่ ลิตี้เอ็กซ์เพรสเห็นสมควร ทุกๆการขนส่งจะถูกขนส่งภายใต้เกณฑ์ความรับผิดอย่างจำกัดตามที่ระบุในที่นี้ โดยจะมีค่าชดเชยในมูลค่าที่จำกัดตามแต่กรณี หากผู้ส่งของต้องการความคุ้มครองมากขึ้นอาจมีการจัดทำประกันภัยหรือความคุ้มครองเอกสารขึ้นโดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมข้างล่างนี้)

1. พิธีการศุลกากร

ลิตี้เอ็กซ์เพรสได้มอบหมายให้ผู้นำส่งอาจดำเนินการดังต่อไปนี้ ในนามของผู้ส่งของหรือผู้รับเพื่อเป็นการให้บริการ (1) กรอกเอกสาร, ทำเอกสารใดๆให้เสร็จสมบูรณ์ ปรับปรุงแก้ไขรหัสผลิตภัณฑ์หรือบริการ และจ่ายค่าอากร ภาษี หรือค่าปรับใดๆ ที่ต้องชำระภายใต้กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ (“อากรศุลกากร”) (2) กระทำการในฐานะตัวแทนของผู้ส่งของเพื่อวัตถุประสงค์ทางศุลกากรและการควบคุมการส่งออก และกระทำการในฐานะผู้รับ เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการแต่งตั้งนายหน้าศุลกากรให้ดำเนินพิธีการศุลกากรเท่านั้น และ (3) เชื่อมโยงการขนส่งไปยังนายหน้าศุลกากรของผู้รับหรือที่อยู่อื่น เมื่อมีการร้องขอจากบุคคลใดผู้ซึ่งผู้นำส่งเชื่อตามความเห็นอย่างมีเหตุผลของตนว่าเป็นผู้มีอำนาจ

2. การขนส่งที่ไม่อาจยอมรับได้

ผู้ส่งของยอมรับว่าการขนส่งของผู้ส่งของนั้นเป็นที่ยอมรับในการดำเนินการขนส่งได้ และการขนส่งจะ
ถูกถือว่าไม่อาจยอมรับได้หาก

● ไม่ได้มีการดำเนินพิธีการทางศุลกากรเมื่อมีระเบียบศุลกากรที่ใช้บังคับกำหนดให้ต้องทำ

● การขนส่งนั้นประกอบด้วยสินค้าปลอม สัตว์ ทอง/เงินแท่ง เงินสกุลต่างๆ อัญมณี/โลหะและหินอันมีค่า อาวุธทั้งจริงและเลียนแบบ วัตถุระเบิดและกระสุน ชิ้นส่วนร่างกายและ

ศพมนุษย์ วัตถุลามกอนาจาร สิ่งของที่ผิดกฎหมาย เช่น งาช้างและยาเสพติด

● การขนส่งนั้นถูกจัดให้อยู่ในจำพวกวัตถุอันตราย สินค้าอันตราย สิ่งของต้องห้ามหรือถูกควบคุมโดยไออาตา (สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ) ไอซีเอโอ (องค์กรการบิน

พลเรือนระหว่างประเทศ) เอดีอาร์ (ระเบียบการขนส่งทางถนนแห่งภาคพื้นยุโรปว่าด้วยสินค้าอันตราย) หรือตามกฎของหน่วยงานรัฐบาลใดๆ หรือ องค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

● ที่อยู่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้แสดงเครื่องหมายที่เหมาะสมไว้ หรือหีบห่อของสิ่งของนั้นชำรุดหรือไม่แน่นหนาเพียงพอที่จะรับประกันความปลอดภัยในการขนส่งด้วยความระมัดระวัง

ตามปรกติในการจัดการการขนส่งนั้น

● ประกอบด้วยสิ่งของอื่นใดที่ลิตี้ เอ็กซ์เพรสตัดสินว่าไม่สามารถขนส่งได้อย่างปลอดภัยหรือถูกต้องตามกฎหมาย

3. การส่งมอบและของที่ส่งมอบไม่ได้

การขนส่งไม่สามารถส่งมอบไปยังตู้ไปรษณีย์หรือรหัสไปรษณีย์ได้ การขนส่งจะถูกส่งมอบไปยังที่อยู่ของผู้รับตามที่ผู้ส่งของให้ไว้ (ซึ่งในกรณีที่เป็นบริการส่งทางไปรษณีย์สามารถถือว่าเป็นการจัดส่งไปยังบริการไปรษณีย์แห่งแรกที่ได้รับก็ได้เช่นกัน) แต่ไม่จำเป็นจะต้องส่งถึงตัวผู้รับที่ระบุชื่อไว้เป็นการส่วนตัว การขนส่งไปยังที่อยู่ซึ่งมีพื้นที่รับส่วนกลางจะถูกส่งไปยังพื้นที่นั้น

ลิตี้เอ็กซ์เพรสหรือผู้นำส่งอาจแจ้งผู้รับให้ทราบถึงการส่งมอบที่กำลังมาถึงหรือการส่งมอบที่พลาดไป อาจมีการเสนอทางเลือกการส่งมอบให้แก่ผู้รับ เช่น ส่งมอบในวันอื่น ไม่ต้องมีการลงนาม จ่าหน้าการขนส่งใหม่ หรือให้มารับที่จุดบริการใดๆ ผู้ส่งของอาจตัดทางเลือกการส่งมอบบางรายการออกไปเมื่อมีการร้องขอ

หากการขนส่งถูกถือว่าไม่อาจยอมรับได้ตามที่ระบุในข้อ 2 หรือได้มีการตีราคาเพื่อวัตถุประสงค์ทางศุลกากรต่ำไป หรือหากไม่ผ่านการตรวจของศุลกากร หรือไม่สามารถหาตัวหรือตำแหน่งของผู้รับได้ตามสมควร หรือผู้รับปฏิเสธการส่งมอบหรือการจ่ายค่าอากรศุลกากรหรือค่าธรรมเนียมการขนส่งอื่น ลิตี้เอ็กซ์เพรสหรือผู้นำส่งจะใช้ความพยายามตามสมควรที่จะคืนสินค้าให้แก่ผู้ส่งของด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ส่งของ หากไม่จ่ายสินค้าอาจถูกกำจัด ทำลาย ปล่อย จำหน่าย หรือขายโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ส่งของและไม่ก่อให้เกิดความรับผิดใดๆต่อผู้ส่งของหรือบุคคลอื่นใด โดยนำเงินที่ได้มาใช้ในการจ่ายอากรศุลกากร ค่าธรรมเนียมการขนส่ง และค่าดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ยอดเงินคงเหลือจากการขายจะคืนให้แก่ผู้ส่งของ ลิตี้เอ็กซ์เพรสหรือผู้นำส่งจะมีสิทธิที่จะทำลายการขนส่งใดๆที่มีกฎหมายใดห้ามมิให้ลิตี้เอ็กซ์เพรสหรือผู้นำส่งทำการคืนให้แก่ผู้ส่งของ ตลอดจนการขนส่งสินค้าอันตรายใดๆ

4. การตรวจสอบ

ลิตี้เอ็กซ์เพรสหรือผู้นำส่งมีสิทธิที่จะเปิดและตรวจสอบสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยหรือศุลกากรหรือเหตุผลที่ชอบอื่น

5. ค่าธรรมเนียมการขนส่งและค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการขนส่งของลิตี้เอ็กซ์เพรสจะคำนวณตามค่าที่มากกว่าระหว่างน้ำหนักแท้จริงหรือน้ำหนักโดยปริมาตรต่อชิ้น และอาจมีการชั่งน้ำหนักหรือวัดการขนส่งใดๆใหม่โดยลิตี้เอ็กซ์เพรสเพื่อยืนยันการคำนวณนี้

เมื่อลิตี้เอ็กซ์เพรสกระทำการในนามของผู้ส่งของหรือผู้รับ ผู้ส่งของหรือผู้รับจะจ่ายหรือชดใช้ลิตี้เอ็กซ์เพรสสำหรับค่าธรรมเนียมการขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการเก็บสินค้า หรือค่าธรรมเนียมอื่นทั้งหมดที่ถึงกำหนด หรือค่าอากรศุลกากรที่เป็นหนี้อยู่สำหรับริการที่ลิตี้เอ็กซ์เพรสได้จัดทำให้หรือที่ลิตี้เอ็กซ์เพรสได้จ่ายไปในนามของผู้ส่งของหรือผู้รับ อาจมีการร้องขอให้ชำระอากรศุลกากรก่อนที่จะส่งมอบก็ได้ รวมทั้งผู้ส่งของหรือผู้รับจะจ่ายหรือชดใช้ลิตี้เอ็กซ์เพรสสำหรับค่าเรียกร้อง ค่าเสียหาย ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากพบว่าสิ่งของที่จัดส่งนั้นไม่ผ่านการยอมรับสำหรับการให้บริการ ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 2 และลิตี้เอ็กซ์เพรสจะมีสิทธิประเมินค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากพัสดุด้านใดด้านนึงมีความยาวเกิน 120 เซนติเมตร

กระบวนการการขนส่งได้เริ่มขึ้นเมื่อผู้ส่งของได้ชำระค่าธรรมเนียมขนส่งแล้ว หากระหว่างการขนส่งผู้ส่งของมีความประสงค์ขอยกเลิกการขนส่งไม่ว่าสาเหตุใดก็ตาม ลิตี้เอ็กซ์เพรสขอสงวนสิทธิการคืนเงินหรือชดใช้คืนให้ผู้ส่งของทุกกรณีและจะใช้ความพยายามตามสมควรที่จะคืนสินค้าให้แก่ผู้ส่งของด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ส่งของ และมีค่าจัดเก็บสินค้า หากไม่จ่าย สินค้าอาจถูกกำจัด ทำลาย ปล่อย จำหน่าย หรือขายโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ส่งของและไม่ก่อให้เกิดความรับผิดใดๆต่อผู้ส่งของหรือบุคคลอื่นใด โดยนำเงินที่ได้มาใช้ในการจ่ายค่าดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ลิตี้เอ็กซ์เพรสหรือผู้นำส่งจะมีสิทธิที่จะทำลายการขนส่งใดๆที่มีกฎหมายใดห้ามมิให้ลิตี้เอ็กซ์เพรสหรือผู้นำส่งทำการคืนให้แก่ผู้ส่งของ ตลอดจนการขนส่งสินค้าอันตรายใดๆ

หากลิตี้เอ็กซ์เพรสหรือผู้นำส่งใช้เครดิตกับหน่วยงานศุลกากรหรือทดรองจ่ายค่าอากรศุลกากรใดในนามของผู้ส่งของหรือผู้รับหรือจ่าหน้าการขนส่งใหม่ไปยังนายหน้าศุลกากรของผู้รับลิตี้เอ็กซ์เพรส หรือผู้นำส่งจะมีสิทธิประเมินค่าใช้จ่าย

6. ความรับผิดของลิตี้เอ็กซ์เพรส

6.1 ความรับผิดของลิตี้เอ็กซ์เพรสเกี่ยวกับการขนส่งคราวหนึ่งๆที่ขนส่งทางอากาศ (รวมทั้งการขนส่งทางถนนเสริมหรือหยุดในระหว่างทาง) จะถูกจำกัดโดยพิธีสารมอลทรีออล หรืออนุสัญญากรุงวอร์ซอว์ที่ใช้บังคับไว้ หรือในกรณีที่ไม่มีพิธีสารหรืออนุสัญญาดังกล่าวใช้บังคับ โดย

● ความรับผิดสูงสุดของลิตี้เอ็กซ์เพรสสำหรับการขนส่งทางอากาศแบบด่วน (Express) เมื่อสูญหายหรือเสียหายจะถูกจำกัดไม่เกิน 3,000 บาทต่อการขนส่งแต่ละครั้งและต้องไม่

เกินมูลค่าตลาดปัจจุบันหรือมูลค่าที่แถลงไว้

● ความรับผิดสูงสุดของลิตี้เอ็กซ์เพรสสำหรับการขนส่งทางอากาศแบบมาตรฐาน (Standard) แบบพาเซลไดเร็ค (Parcel Direct) และแบบโกลบอลเมลพลัส (Global Mail Plus)

ถูกจำกัดเฉพาะการสูญหายมูลค่าไม่เกิน 1,000 บาทต่อการขนส่งแต่ละครั้งและต้องไม่เกินมูลค่าตลาดปัจจุบันหรือมูลค่าที่แถลงไว้ และสำหรับกรณีเสียหายลิตี้เอ็กซ์เพรสขอ

สงวนสิทธิไม่รับผิดและปฏิเสธทุกข้อเรียกร้องจากความเสียหายของการขนส่งนั้นๆทุกกรณีไม่ว่าสาเหตุใดก็ตาม

● ความรับผิดสูงสุดของลิตี้เอ็กซ์เพรสสำหรับการขนส่งทางอากาศแบบรวมเหมา (All In) ถูกจำกัดเฉพาะการสูญหาย มูลค่าไม่เกิน 1,000 บาทต่อการขนส่งแต่ละครั้งและต้องไม่

เกินมูลค่าตลาดปัจจุบันหรือมูลค่าที่แถลงไว้ และสำหรับกรณีเสียหายลิตี้เอ็กซ์เพรสขอสงวนสิทธิไม่รับผิดและปฏิเสธทุกข้อเรียกร้องจากความเสียหายของการขนส่งนั้นๆ

ทุกกรณีไม่ว่าสาเหตุใดก็ตาม

การจำกัดดังกล่าวจะใช้กับการขนส่งแบบด่วนทางอากาศเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่การขนส่งนั้นถูกขนส่งทางถนน ซึ่งจะใช้การจำกัดข้างล่างบังคับสำหรับการขนส่งข้ามประเทศทางถนน

ความรับผิดของลิตี้เอ็กซ์เพรสที่เกี่ยวกับการขนส่งคราวหนึ่งๆที่ขนส่งข้ามชายแดนทางถนนจะถูกจำกัดหรือจะถูกถือว่าถูกจำกัดไว้เฉพาะในกรณีการสูญหายโดยตรงเท่านั้น โดยอนุสัญญาว่าด้วยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนน (ซีเอ็มอาร์) โดยใช้จำนวนที่ต่ำกว่าระหว่าง (1) มูลค่าตลาดปัจจุบันหรือมูลค่าที่แถลงไว้ หรือ (2) จำนวนสองเท่าของค่าขนส่งที่ผู้ส่งของชำระแล้ว และจำกัดความรับผิดสูงสุดมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท และสำหรับกรณีเสียหายลิตี้เอ็กซ์เพรสขอสงวนสิทธิไม่รับผิดและปฏิเสธทุกข้อเรียกร้องจากความเสียหายของการขนส่งนั้นๆทุกกรณีไม่ว่าสาเหตุใดก็ตาม การจำกัดดังกล่าวจะใช้กับการขนส่งทางถนนในประเทศด้วยเช่นกันในความรับผิดสูงสุดของลิตี้เอ็กซ์เพรสไม่เกินมูลค่า 1,000 บาท

หากผู้ส่งของเห็นว่าการจำกัดเหล่านี้ไม่เพียงพอ ผู้ส่งของจะต้องทำคำแถลงพิเศษเกี่ยวกับมูลค่าและขอให้มีการจัดทำประกันภัยหรือความคุ้มครองเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 หรือทำประกันภัยของตนเอง

ความรับผิดของลิตี้เอ็กซ์เพรสจะถูกจำกัดอย่างเคร่งครัดไว้เพียงการสูญเสีย การสูญหายและความเสียหายโดยตรงต่อการขนส่งเท่านั้น โดยไม่รวมการสูญเสียการสูญหายและความเสียหายประเภทอื่นทั้งหมด (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียกำไร รายได้ ดอกเบี้ย ธุรกิจในอนาคต) ไม่ว่าการสูญเสียการสูญหายและความเสียหายดังกล่าวเป็นการสูญเสียการสูญหายและความเสียหายพิเศษหรือโดยทางอ้อม และแม้แต่ความเสี่ยงภัยต่อการสูญเสีย การสูญหายและความเสียหายดังกล่าวนั้นลิตี้เอ็กซ์เพรสได้ทราบแล้วไม่ว่าทั้งก่อนหรือหลังยอมรับการขนส่งก็ตามโดยไม่มีผลกระทบต่อข้อ 7,8,9,10 และจะอยู่ภายใต้มูลค่าตลาดปัจจุบันหรือมูลค่าที่แถลงไว้สูงสุดไม่เกินสามพันบาท

6.2 ลิตี้เอ็กซ์เพรสจะใช้ความพยายามตามสมควรทุกอย่างเพื่อส่งมอบการขนส่งตามกำหนดการส่งมอบตามปรกติของลิตี้เอ็กซ์เพรส แต่กำหนดการเหล่านี้ไม่ผูกพันและไม่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ลิตี้เอ็กซ์เพรสไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหาย การสูญหายหรือการสูญเสียใดที่มีสาเหตุมาจากความล่าช้า

7. การเรียกร้อง

การเรียกร้องทั้งหมดที่ยื่นต้องเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีข้อมูลของผู้ส่งของและผู้รับที่ครบถ้วน ตลอดจนหมายเลขติดตามพัสดุของลิตี้เอ็กซ์เพรสหรือผู้นำส่ง วันที่ทำการฝากส่ง จำนวนชิ้นและขนาดน้ำหนักของพัสดุส่งถึงลิตี้เอ็กซ์เพรสภายในสิบห้าวัน (15) วันปฏิทินนับจากวันที่ลิตี้เอ็กซ์เพรสยอมรับการขนส่ง หากไม่ดำเนินการภายในเวลาดังกล่าว ลิตี้เอ็กซ์เพรสจะไม่ต้องรับผิดใดหรือมีภาระข้อผูกพันใดๆ การฟ้องร้องเป็นคดีความไม่ถือเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการแจ้งนี้ เอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งเป็นหลักฐานแห่งจำนวนเงินตามข้อเรียกร้องจะต้องส่งมอบให้ลิตี้เอ็กซ์เพรสภายในสามสิบวันนับจากวันที่ลิตี้เอ็กซ์เพรสยอมรับการขนส่ง เอกสารดังกล่าวอาจรวมถึงต้นฉบับใบแจ้งหนี้ค่าซื้อสินค้า ประมาณการหรือใบแจ้งหนี้ค่าซ่อมแซม ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายการประเมิน หน้าจอยืนยันขั้นสุดท้ายหากเป็นการสั่งซื้อออนไลน์ พร้อมหลักฐานการซื้อหรือบันทึกข้อมูลอื่นๆ เอกสารเหล่านี้ต้องสามารถตรวจสอบได้จนเป็นที่พอใจของลิตี้เอ็กซ์เพรส ข้อมูลสถานะการขนส่งพัสดุมิได้มีเจตนาหรืออนุญาตให้นำมาใช้เป็นหลักฐานในการยื่นข้อเรียกร้อง การเรียกร้องจะถูกจำกัดอยู่ที่หนึ่งสิทธิต่อการขนส่งหนึ่งคราว การชำระเงินตามข้อเรียกร้องจะถือเป็นการชำระเงินสำหรับการสูญเสีย การสูญหายหรือความเสียหายจากการนั้นอย่างครบถ้วนและเป็นที่สุดแล้วและจะทำให้สิทธิใดๆในการเรียกร้องคืนเกี่ยวกับการขนส่งเป็นอันระงับไปพร้อมทั้งลิตี้เอ็กซ์เพรสขอสงวนสิทธิที่จะรับห่อพัสดุมาเป็นซากทรัพย์และสิทธิ กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ทั้งหมดนั้นให้ตกเป็นของลิตี้เอ็กซ์เพรส ลิตี้เอ็กซ์เพรสไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามข้อเรียกร้องใดๆจนกว่าจะมีการชำระค่าขนส่งทั้งหมดแล้ว จำนวนเงินตามข้อเรียกร้องห้ามนำไปหักออกจากค่าขนส่งดังกล่าวหรือจากจำนวนเงินคงค้างใดๆที่พึงชำระให้แก่ลิตี้เอ็กซ์เพรส การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆข้างต้นจะทำให้ข้อเรียกร้องนั้นถูกปฏิเสธ

8. การรับประกันการขนส่ง

ลิตี้เอ็กซ์เพรสสามารถจัดทำประกันภัยให้ครอบคลุมมูลค่าเงินสดปัจจุบันในกรณีมีการสูญเสียหรือความเสียหายต่อการขนส่ง ทั้งนี้ให้ผู้ส่งของสั่งการลิตี้เอ็กซ์เพรสเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งโดยการกรอกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยให้ครบถ้วนที่ด้านหน้าของใบตราส่งหรือผ่านทางระบบอัตโนมัติของลิตี้เอ็กซ์เพรส และชำระค่าเบี้ยประกันภัยที่เกี่ยวข้อง การประกันภัยการขนส่งไม่ครอบคลุมการสูญเสียการสูญหายหรือความเสียหายทางอ้อม หรือการสูญเสียการสูญหายหรือความเสียหายที่มีสาเหตุจากความล่าช้า

9. สถานการณ์นอกเหนือการควบคุมของลิตี้เอ็กซ์เพรส

ลิตี้เอ็กซ์เพรสจะไม่รับผิดต่อการสูญหายหรือความเสียหายใดที่เกิดจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของลิตี้เอ็กซ์เพรส ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สินค้าที่จัดอยู่ในประเภทเสี่ยงแตกหักได้ง่าย เช่น แก้ว กระจก เซรามิค ไม้ และอื่นๆ รวมถึงความเสียหายทางไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็ก หรือการลบออกซึ่งรูปภาพ ข้อมูลหรือบันทึกต่างๆ ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์หรือภาพถ่าย ความชำรุดบกพร่องหรือคุณลักษณะใดๆที่เกี่ยวกับสภาพของสินค้า ความบกพร่องหรือลักษณะอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามธรรมชาติของสินค้า  ถึงแม้ว่าลิตี้เอ็กซ์เพรสได้ทราบแล้ว รวมทั้งการกระทำการหรือละเว้นกระทำการโดยบุคคลอื่นใดที่ลิตี้ เอ็กซ์เพรสไม่ได้ว่าจ้างหรือทำสัญญาจ้าง ตัวอย่างเช่น ผู้ส่งของ ผู้รับ บุคคลภายนอก ลูกค้า เจ้าหน้าที่งานภาษีอากรหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆ “เหตุสุดวิสัย”  ตัวอย่างเช่น แผ่นดินไหว พายุไซโคลน พายุ อุทกภัย หมอก สงคราม เครื่องบินตก โรคระบาด การห้ามส่งสินค้า การจลาจล การประท้วง การก่อความไม่สงบ หรือการกระทำทางอุตสาหกรรม

10. การคุ้มครองภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศ

ถ้าการขนส่งนั้นเป็นการขนส่งทางอากาศ และไปยังที่หมายสุดท้ายหรือหยุดในประเทศอื่นๆนอกจากประเทศที่สินค้าถูกส่งออกให้มีการจัดการและบังคับใช้ตามหลักอนุสัญญามอนทรีออล หรืออนุสัญญาวอร์ซอว์ สำหรับการขนส่งระหว่างชาติอาจมีการใช้ข้อตกลงการขนส่งสินค้าทางถนน (ซีเอ็มอาร์) ทั้งนี้ข้อตกลงและอนุสัญญาเหล่านี้จะจำกัดความรับผิดชอบในความสูญเสีย ความสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น

11. คำรับรองและการชดใช้ของผู้ส่งของ การรับประกันและการคุ้มครองของผู้จัดส่ง

ผู้ส่งของจะชดใช้และปกป้องลิตี้เอ็กซ์เพรสให้พ้นจากการสูญเสีย สูญหายหรือความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ส่งของไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆที่บังคับใช้รวมถึงตามคำรับรองของตนดังต่อไปนี้

● ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ส่งของหรือตัวแทนของตนให้ไว้นั้นสมบูรณ์และถูกต้อง

● การขนส่งเป็นการขนส่งที่ยอมรับได้ตามข้อ 2 ข้างต้น

● การขนส่งได้ถูกจัดเตรียมในสถานที่ที่ปลอดภัยโดยบุคคลที่เชื่อถือได้และได้รับการป้องกันให้พ้นการแทรกแซงโดยไม่มีอำนาจในระหว่างการจัดเตรียม การจัดเก็บ

และการขนส่งใดๆ ให้แก่ลิตี้เอ็กซ์เพรส

● ผู้ส่งของรับทราบและได้ทำการบรรจุหีบห่อให้กับสินค้าอย่างเหมาะสมและมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในการขนส่ง

● ผู้ส่งของได้ปฏิบัติตามพิธีการศุลกากร การส่งออก การนำเข้า กฎหมายคุ้มครองข้อมูล บทลงโทษ การห้ามส่งสินค้า ตลอดจนกฎหมายและระเบียบอื่นที่ใช้บังคับอยู่ทั้งปวง

● ผู้ส่งของได้รับความยินยอมที่จำเป็นทั้งปวงต่อการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ลิตี้เอ็กซ์เพรส รวมทั้งข้อมูลของผู้รับตามที่อาจถูกกำหนดไว้สำหรับการขนส่ง การผ่านพิธีการทาง

ศุลกากร และการส่งมอบ เช่น ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ศัพท์เคลื่อนที่ และที่สามารถติดต่อรับ-ส่งข้อความโดยตรงผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น ที่อยู่อีเมล หมายเลข

โทรศัพท์ศัพท์เคลื่อนที่ และที่สามารถติดต่อรับ-ส่งข้อความโดยตรงผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Line WeChat WhatsApp

12. เส้นทาง

ผู้ส่งของตกลงตามเส้นทางและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด รวมทั้งความเป็นไปได้ที่การขนส่งอาจดำเนินการผ่านสถานที่ที่ต้องมีการหยุดหรือพักระหว่างทาง

13. การรับคืนสิ่งจัดส่ง

สำหรับสิ่งจัดส่งที่ไม่สามารถดำเนินการขนส่งได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามผู้ส่งของต้องรับคืนสิ่งจัดส่งภายใน 14 วัน นับจากวันที่ลิตี้เอ็กซ์เพรสตอบรับการจัดส่ง หากพ้นเวลากำหนด ลิตี้เอ็กซ์เพรสจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียสูญหายหรือเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้น

14. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อพิพาทใดๆ อันเกิดขึ้นภายใต้หรือไม่ว่าประการใดเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ว่าในทางใด จะต้องอยู่ภายใต้ (เพื่อประโยชน์ของลิตี้เอ็กซ์เพรส) อำนาจของศาลที่มีขอบเขตในการตัดสินคดีทั่วไปและอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งประเทศต้นทางการขนส่ง และผู้ส่งของยื่นฟ้องต่อศาลดังกล่าว เว้นแต่จะขัดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับ

15. ความโมฆะ

ความโมฆะหรือความไม่มีผลบังคับของข้อกำหนดใดจะไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้