การเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงก่อให้เกิดต้นทุนที่ผันผวนต่ออุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่ง ซึ่งการปรับอัตราค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือถูกยกเลิกนั้นเป็นไปเพื่อให้สัมพันธ์กับความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลก

อ้างอิงจาก: อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับบริการขนส่งด่วนระหว่างประเทศจะปรับเปลี่ยนตามอัตราค่าเฉลี่ยของราคาซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงกลาง USGC ในแต่ละเดือน ซึ่งรายงานโดยกระทรวงพลังงาน ปะเทศสหรัฐอเมริกา

วิธีการคำนวณ

จะอ้างอิงดัชนีย้อนหลังไปสองเดือน ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยของราคาน้ำมันในเดือนมกราคม จะถูกใช้สำหรับการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะใช้ในเดือนมีนาคม เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามข้อมูลที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้า

ทำให้ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มขึ้น อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษน้ำมันเชื้อเพลิงมีผลต่ออัตราค่าบริการขนส่ง และอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษดังต่อไปนี้

  • ค่าธรรมเนียมการรับและนำส่งสินค้านอกเวลาทำการ
  • ค่าธรรมเนียมพื้นที่ห่างไกล
  • ค่าธรรมเนียมการรับในกรณีพิเศษ
  • ค่าธรรมเนียมการนำส่งซ้ำ
  • ค่าธรรมเนียมการนำส่งในกรณีพิเศษ
  • ค่าธรรมเนียมพัสดุที่มีน้ำหนัก
  • ค่าธรรมเนียมพัสดุที่มีขนาดเกิน

ความไม่แน่นอน หลายๆ บริษัทขนส่ง โลจิสติค ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับดัชนี และตารางค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และการกำหนดระยะเวลาของค่าธรรมเนียมดังกล่าวนั้น ได้ผ่านการพิจารณาโดยละเอียดจากผู้ให้บริการนั้นๆแต่เพียงผู้เดียว