Skip to Content

About: jojho

Recent Posts by jojho

การส่งยารักษาโรคไปจีน

ส่งยารักษาโรคไปจีน

การส่งยารักษาโรคไปจีน

โดยทั่วไปยารักษาโรคจัดว่าเป็นสินค้าควบคุม ซึ่งมีระเบียบ และข้อจำกัดในการส่งออกไปจีน
LIDI express ให้บริการส่งยารักษาโรคไปจีน 2 แบบ
1. แบบ Formal ใช้ใบรับรองแพทย์
2. แบบ Informal ไม่ใช้ใบรับรองแพทย์

การส่งยารักษาโรค แบบ Formal ใช้ใบรับรองแพทย์

เอกสารใบรับรองแพทย์ ต้องระบุรายละเอียดดังนี้
● ชื่อ – นามสกุล และที่อยู่ปลายทาของผู้ป่วย
● ชื่อ – นามสกุลของแพทย์ของผู้ออกใบรับรองแพทย์ พร้อมระบุชื่อโรงพยาบาล
● ระบุชื่อยา, ประเภทของยา, ปริมาณของยา และการรับประทานยาให้ชัดเจนตามบรรจุภัณฑ์หน้ากล่อง/ซองของยา
● เอกสารใบรับรองแพทย์ต้องเป็นแบบฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น
** ยารักษาโรคที่ส่งออก ต้องอยู่ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่เรียบร้อย ไม่มีการแกะออกจากแผง, กล่อง หรือซองยา

อัตราค่าขนส่งยารักษาโรคไปจีน (แบบมีใบรับรองแพทย์)
บริการขนส่งยารักษาโรคไปจีน แบบด่วน (Express)
● บริการขนส่งด่วนทางเครื่องบิน
● ราคาเริ่มต้น 1,389 บาท ถูกสุด 249 บาท/kg
● ขนส่งด่วนจากไทยไปจีน เร็วสุด 2-4 วัน
● ไม่มีขั้นต่ำ ไม่จำกัดน้ำหนัก และปริมาตรของขนาดกล่อง
● บริการส่งแบบ Door to Door Services
● สามารถติดตามสถานะพัสดุได้แบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง

การส่งยารักษาโรค แบบ Informal ไม่ใช้ใบรับรองแพทย์

สำหรับยารักษาโรคที่ไม่มีใบรับรองแพทย์ สามารถส่งไปจีนได้ 2 ช่องทาง แบบธรรมดา (ePACKET) และแบบ Extra (EMS World)
ซึ่งยารักษาโรคต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เรียบร้อย มีฉลากอย. ประกอบชัดเจน และต้องอยู่ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ถูกแกะออกจากกล่อง, กระปุก หรือแผงซองยา
● สามารถส่งยารักษาโรคประจำตัวได้
● สามารถส่งยาสามัญประจำบ้านได้
● สามารถส่งยารักษาโรคที่ซื้อจากคลีนิค หรือสั่งซื้อจากช่องทางออนไลน์ได้
● สามารถส่งยารักษาโรคได้ประเภทแบบเม็ด แคปซูล หรือแบบผงเท่านั้น

อัตราค่าขนส่งยารักษาโรคไปจีน (แบบไม่มีใบรับรองแพทย์)
บริการขนส่งยารักษาโรคไปจีน แบบ LIDI Post
● บริการขนส่งด่วนทางเครื่องบิน
● ราคาเริ่มต้น 390 บาท
● น้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 2 กก./กล่อง
● ระยะเวลาขนส่ง 10 – 20 วัน
● บริการส่งแบบ Door to Door Services
● สามารถติดตามสถานะพัสดุได้

บริการขนส่งยารักษาโรคไปจีน แบบ LIDI Speed Commerce
● บริการขนส่งด่วนทางเครื่องบิน
● ราคาเริ่มต้น 1,050 บาท
● น้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 30 กก./กล่อง
● ระยะเวลาขนส่ง 7 – 14 วัน
● บริการส่งแบบ Door to Door Services
● สามารถติดตามสถานะพัสดุได้แบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง

0 Continue Reading →

แพ็คสินค้ายังไง ให้ประหยัดและปลอดภัยที่สุด

0 Continue Reading →

Door to Door Service คืออะไร

0 Continue Reading →

เงื่อนไขการรับประกันพัสดุ

เงื่อนไขการรับประกันพัสดุ

1. การประกันพัสดุ สำหรับส่งทางเครื่องบิน

1.1 กรณีพัสดุเกิดความสูญหาย

หากสินค้าสูญหายจากความผิดพลาดของบริษัทฯ บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าสินค้าที่แจ้งมา สูงสุด 3,000 บาท

1.2 กรณีพัสดุเกิดความเสียหาย

ผู้รับปลายทางหลังจากที่ได้รับพัสดุ และพบว่าสินค้าได้รับความเสียหาย กรุณาแนบหลักฐาน ดังนี้

 • ภาพถ่าย/วีดีโอ ก่อนการบรรจุพัสดุลงกล่อง
 • ภาพถ่าย/วีดีโอ หลังจากที่ได้รับพัสดุ
 • ภาพถ่าย Airway Bill (ใบปะหน้า) ของ Shipment ทีได้รับความเสียหาย

และทำการส่งมาที่ cs.lidiexpress@gmai.com ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ท่านได้รับพัสดุ

2. การประกันพัสดุ สำหรับส่งทางรถบรรทุก

2.1 กรณีพัสดุเกิดความสูญหาย

หากสินค้าสูญหายจากความผิดพลาดของบริษัทฯ บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าสินค้าที่แจ้งมา สูงสุด 3,000 บาท แต่ไม่เกิน 2 เท่าของค่าขนส่งที่จ่ายจริง

หมายเหตุ*

บริการขนส่งแบบ DHL GlobalMail Registered*
สำหรับส่งไปประเทศญี่ปุ่น และแคนาดา จะไม่สามารถขอชดเชย (เคลมสินค้า) ในกรณีพัสดุสูญหาย, นำส่งพัสดุไม่สำเร็จ รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งทุกกรณี และพัสดุจะไม่ตีกลับคืนผู้ส่งในทุกกรณี เช่น ที่อยู่ไม่ถูกต้อง, ผู้รับไม่อยู่บ้าน และไม่สามารถไปรับสินค้าด้วยตัวเองที่ไปรณีย์ได้ ฯลฯ ไม่ว่าด้วยกรณีใดหากสินค้านำส่งไม่สำเร็จ สินค้าจะถูกทำลายอัตโนมัติโดยไปรษณีย์ประเทศปลายทาง

 

ลิตี้เอ็กซ์เพรสสามารถจัดทำประกันภัยให้ครอบคลุมมูลค่าเงินสดปัจจุบันในกรณีมีการสูญเสียหรือความเสียหายต่อการขนส่ง ทั้งนี้ให้ผู้ส่งของสั่งการลิตี้เอ็กซ์เพรสเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งโดยการกรอกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยให้ครบถ้วนที่ด้านหน้าของใบตราส่งหรือผ่านทางระบบอัตโนมัติของลิตี้เอ็กซ์เพรส และชำระค่าเบี้ยประกันภัยที่เกี่ยวข้อง การประกันภัยการขนส่งไม่ครอบคลุมการสูญเสียการสูญหายหรือความเสียหายทางอ้อม หรือการสูญเสียการสูญหายหรือความเสียหายที่มีสาเหตุจากความล่าช้า

0 Continue Reading →

การส่งหน้ากากอนามัยไปประเทศจีน

บริการส่งหน้ากากอนามัยไปประเทศจีน

✓ ราคาถูกกว่า
✓ ปลายทางทุกมณฑล ราคาเดียวกัน
✓ ใช้เวลาขนส่งจากไทยปกติ 3-5 วัน
✓ เครื่องบินออกทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์
✓ มีหน่วยงานเฉพาะ สามารถประสานงานกับทางศุลกากรจีนได้อย่างรวดเร็ว
✓ ส่งแบบ Door to Door ถึงที่ทุกเมือง ทุกมณฑลทั่วจีน (ยกเว้นเมือง Wuhan เจ้าหน้าที่จะติดต่อให้ผู้รับมารับเองที่ Hive Box คือตู้รับ-ส่งพัสดุอัตโนมัติ ณ จุดที่อยู่ใกล้ที่อยู่ปลายทางมากที่สุด)
✓ มีบริการแบ่งบรรจุลงซองไปรษณีย์

*หากบรรจุหน้ากากอนามัยใส่ซองไปรษณีย์ สามารถใช้น้ำหนักที่ชั่งได้จริงในการคำนวณค่าขนส่งตามตารางได้เลย
*หากบรรจุลงกล่อง ต้องคำนวณ น้ำหนักตามปริมาตร = กว้าง x ยาว x สูง / 5,000 = กิโลกรัม แล้วจึงเทียบในตาราง


เนื่องด้วยสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (2019-nCoV) กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในจีน ทำให้ขณะนี้มีผู้ที่ต้องการส่งหน้ากากไปจีนจำนวนมาก และตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 2 เรื่องการควบคุมการส่งอออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย กำหนดให้เป็นสินค้าควบคุม

ห้ามมิให้บุคคลใดส่งออกไปนอกราชอาณาจักรที่มีปริมาณครั้งละตั้งแต่ 500 ชิ้นขึ้นไป เว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญาตจากเลขาธิการ หรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 1 ปี เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่

ดังนั้นเพื่อให้การจัดส่งดำเนินไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย และรวดเร็วที่สุด ทาง LIDI express ผู้ให้บริการขนส่งไปจีนจึงขอแจ้งเงื่อนไขการขนส่งออกหน้ากากอนามัยดังนี้

เงื่อนไขการส่งหน้ากากอนามัยไปจีน

1. การส่งหน้ากากอนามัย ไม่สามารถรวมกับสินค้าอื่นได้
2. ส่งหน้ากากอนามัยได้สูงสุด 499 ชิ้น/บิล/ผุ้ส่ง/ผู้รับ
เช่น หากต้องการส่งหน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้นไปจีน ต้องแยกเป็น 10,000/499 = 20 บิล
แล้วใช้ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรฯ 20 รายทั้งผู้รับ และผู้ส่ง 20 ราย
3. มูลค่าสินค้ารวมกันต้องไม่เกิน 130 USD หรือประมาณ 4,000 บาท/บิล
4. ภาษีนำเข้าหน้ากากอนามัยที่ประเทศจีน 20-30% ของมูลค่าสินค้า ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศุลกากรจีน

ระยะเวลาการเตรียมส่งหน้ากากอนามัยไปจีน

1. ศุลกากรไทยมีความเข้มงวดมากเรื่องจำกัดการส่งออกหน้ากากอนามัย
2. มีผู้ต้องการส่งออกหน้ากากอนามัยมากยิ่งขึ้น จากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
3. มีการลด และยกเลิกเที่ยวบินกระทันหันที่ไปยังประเทศที่มีโรคระบาด
ด้วยข้อจำกัดเหล่านี้ทำให้ยากในการวางแผนขนส่ง และอาจส่งผลให้มีพัสดุคงค้างสะสมที่คลังสินค้า
เพื่อให้การจัดส่งเป็นไปอย่างปกติจึงมีความจำเป็นต้องใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ในการเตรียมส่งพัสดุที่เป็นหน้ากากอนามัย

*ข้อจำกัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ถาม: ทำอย่างไร? หากต้องการส่งหน้ากากอนามัยจำนวนมาก เช่น ต้องการส่ง 10,000 ชิ้น
ตอบ: จำนวนหน้ากากอนามัย/499 = จำนวนบิล
จากตัวอย่างต้องแยกเป็น 10,000/499 = 20 บิล
แล้วใช้ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรฯ 20 รายทั้งผู้รับ และผู้ส่ง

ถาม: ทำอย่างไร? เพื่อให้จัดส่งเร็วที่สุด
ตอบ: เตรียมข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชำระเงินเพื่อรอจัดส่งต่อไป

ถาม: มีการเก็บค่าขนส่งเพิ่มที่ผู้รับปลายทาง หรือไม่?
ตอบ: ไม่มีการเรียกเก็บค่าขนส่งเพิ่มเติมกับผู้รับปลายทาง

ถาม: สามารถเรียกเก็บค่าขนส่งกับผู้รับปลายทางได้ หรือไม่?
ตอบ: ไม่สามารถบริการในส่วนนี้ได้

ถาม: ปลายทางต้องเสียภาษีนำเข้า หรือไม่? และ เท่าไหร่?
ตอบ: ภาษีนำเข้าหน้ากากอนามัยที่ประเทศจีน 20-30% ของมูลค่าสินค้า ซึ่งอาจจะต้องเสีย หรือไม่เสียก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศุลกากรจีน

ถาม: สามารถติดตามพัสดุได้ หรือไม่?
ตอบ: สามารถนำเลขที่ Airway Bill ไปตรวจสอบบนเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชม.

คำแนะนำการส่งหน้ากากอนามัยไปจีน

✓ เนื่องจากหน้ากากอนามัยเป็นสินค้าน้ำหนักเบา ลูกค้าสามารถแกะกล่อง แล้ว Repack ให้พัสดุมีขนาดเล็กลงเพื่อประยัดค่าขนส่งได้
(กรณีส่งหน้ากากอนามัยแบบมียี่ห้อ ต้องพับกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ระบุยี่ห้อใส่เข้ามาในพัสดุด้วย)

✓ กรณีผู้รับเป็นบุคคลธรรมดา เมื่อปลายทางได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าจะมีพัสดุไปส่งให้ ต้องเตรียม ID Copy เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้รับ
เพื่อไม่ให้เสียเวลาในขั้นตอนนี้ และพัสดุจะถูกจัดส่งได้รวดเร็วกว่า ลูกค้าต้นทาง หรือผู้ส่งสามารถแนบ ID Copy ของผู้รับให้เราเป็นผู้ประสานงานก่อนได้เลยค่ะ

✓ หากสินค้าที่ต้องการส่งมีจำนวนมากกว่าเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแต่ละกรณี สามารถส่งสินค้าทั้งหมดมาให้เรา repack แล้วแยก shipment เพื่อจัดส่งต่อไปได้

หมายเหตุ :
หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ เราจะรีบแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
สามารถติดต่อสอบถามเราเพิ่มเติมได้ที่ 0889464144 , 0619462464
และ Line: @lidi หรือ https://lin.ee/uFHqcTF

4 Continue Reading →

LiDi Express หยุดช่วงสงกรานต์ (13-17 เมษา)

0 Continue Reading →

โปรโมชั่นส่งของ สำหรับ นักเรียน-นักศึกษา ลด 5%

** โปรโมชั่น สำหรับน้องๆที่ส่งเอกสารไปเรียนต่อจีน **

ลิตี้ เอ็กซ์เพรส ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งน้องไปเรียนให้ถึงฝั่ง ทุกการส่งเอกสารไปจีนรับส่วนลดไปเลย 5% ค่ะ

ใครจะไปเรียนต่อรีบเลยยยยยยย

ลิตี้ เอ็กซ์เพรส ให้บริการการส่งสินค้าไปยัง จีน ฮ่องกง มาเก๊า ทั้งทางรถและทางเครื่องบิน
เราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของ SF EXPRESS ให้คุณมั่นใจทุกการส่งสินค้าของคุณถึงที่หมายชัวร์ 100%

088-946-4144
096-719-6979
086-360-1479

Line: @lidi
Website: www.lidiexpress.com
Email: info@lidiexpress.com

0 Continue Reading →

 

Recent Comments by jojho

    No comments by jojho