เงื่อนไขการรับประกันพัสดุ

1. การประกันพัสดุ สำหรับส่งทางเครื่องบิน

1.1 กรณีพัสดุเกิดความสูญหาย

หากสินค้าสูญหายจากความผิดพลาดของบริษัทฯ บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าสินค้าที่แจ้งมา สูงสุด 3,000 บาท

1.2 กรณีพัสดุเกิดความเสียหาย

ผู้รับปลายทางหลังจากที่ได้รับพัสดุ และพบว่าสินค้าได้รับความเสียหาย กรุณาแนบหลักฐาน ดังนี้

 • ภาพถ่าย/วีดีโอ ก่อนการบรรจุพัสดุลงกล่อง
 • ภาพถ่าย/วีดีโอ หลังจากที่ได้รับพัสดุ
 • ภาพถ่าย Airway Bill (ใบปะหน้า) ของ Shipment ทีได้รับความเสียหาย

และทำการส่งมาที่ cs.lidiexpress@gmai.com ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ท่านได้รับพัสดุ

2. การประกันพัสดุ สำหรับส่งทางรถบรรทุก

2.1 กรณีพัสดุเกิดความสูญหาย

หากสินค้าสูญหายจากความผิดพลาดของบริษัทฯ บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าสินค้าที่แจ้งมา สูงสุด 3,000 บาท แต่ไม่เกิน 2 เท่าของค่าขนส่งที่จ่ายจริง

หมายเหตุ*

บริการขนส่งแบบ DHL GlobalMail Registered*
สำหรับส่งไปประเทศญี่ปุ่น และแคนาดา จะไม่สามารถขอชดเชย (เคลมสินค้า) ในกรณีพัสดุสูญหาย, นำส่งพัสดุไม่สำเร็จ รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งทุกกรณี และพัสดุจะไม่ตีกลับคืนผู้ส่งในทุกกรณี เช่น ที่อยู่ไม่ถูกต้อง, ผู้รับไม่อยู่บ้าน และไม่สามารถไปรับสินค้าด้วยตัวเองที่ไปรณีย์ได้ ฯลฯ ไม่ว่าด้วยกรณีใดหากสินค้านำส่งไม่สำเร็จ สินค้าจะถูกทำลายอัตโนมัติโดยไปรษณีย์ประเทศปลายทาง

 

ลิตี้เอ็กซ์เพรสสามารถจัดทำประกันภัยให้ครอบคลุมมูลค่าเงินสดปัจจุบันในกรณีมีการสูญเสียหรือความเสียหายต่อการขนส่ง ทั้งนี้ให้ผู้ส่งของสั่งการลิตี้เอ็กซ์เพรสเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งโดยการกรอกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยให้ครบถ้วนที่ด้านหน้าของใบตราส่งหรือผ่านทางระบบอัตโนมัติของลิตี้เอ็กซ์เพรส และชำระค่าเบี้ยประกันภัยที่เกี่ยวข้อง การประกันภัยการขนส่งไม่ครอบคลุมการสูญเสียการสูญหายหรือความเสียหายทางอ้อม หรือการสูญเสียการสูญหายหรือความเสียหายที่มีสาเหตุจากความล่าช้า