ประเทศอินโดนีเซียปรับเปลี่ยนกฎการนำเข้าสินค้าใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการนำเข้าสินค้าเข้าไปยังประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากการจัดส่งจะต้องผ่านหน่วยงานศุลกากรท้องถิ่น การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่นี้อาจส่งผลให้การจัดส่งสินค้าเกิดความล่าช้าได้

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดส่งที่อยู่นอกประเทศอินโดนีเซียมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ต้องทราบหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (“NPWP”) ของผู้รับพัสดุในอินโดนีเซียสำหรับการนำเข้าแต่ละครั้งและ

● ผู้รับเป็นนิติบุคคล (B2B) ต้องระบุเลข Tax ID (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้รับ)

2. ป้อนหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (“NPWP”) ลงในส่วน “ผู้รับพัสดุ” บนใบตราส่งสินค้าทางอากาศและใบกำกับสินค้าพาณิชย์

● ผู้รับเป็นบุคคลทั่วไป (B2C) ต้องระบุเลข Tax ID หรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้รับ หรือเลข Passport ในกรณีของผู้รับต่างชาติ

 

** กรุณาเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับที่อาจเกิดขึ้น หากไม่มีข้อมูลยืนยันตัวตนของผู้รับ สินค้าจะถูก hold ไว้ที่ LIDI express จนกว่าจะได้รับข้อมูลครบถ้วนจากทางผู้ส่ง **

 


Indonesia will enact a new regulation on 1st August  2021 that could impact how international shipments imported into the country are cleared by the local customs authority. Failure to comply with this new regulation could result in shipment delays.