ของต้องห้าม และของต้องจำกัด สำหรับการส่งสินค้าไปต่างประเทศกับ LIDI express

ของต้องห้าม คือ ของที่ถูกกำหนดว่าห้ามนำเข้ามาและส่งออกนอกราชอาณาจักรไทยโดยเด็ดขาด ซึ่งได้แก่

● วัตถุลามกอนาจาร ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพเขียน ภาพระบายสี ภาพโฆษณา รูปถ่าย และภาพยนตร์ลามกหรือวัตถุลามกอื่น ๆ

● สินค้าที่มีลวดลายรูปธงชาติไทย

● สิ่งเสพติดให้โทษทุกชนิด สิ่งเสพติด ยาเสพติด และอุปกรณ์ในการเสพ ยาเสพติดที่ออกฤทธิ์ต่อประสาทที่นำไปใช้อย่างไม่เหมาะสม

● บุหรี่ ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

● สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา สินค้าปลอมแปลง หรือของลอกเลียนแบบ

● เงินตรา พันธบัตร ตราแผ่นดิน และตราสารที่ใช้ในการต่อรองได้

● ผลิตภัณฑ์ปลอมแปลง เช่น  ธนบัตร หรือเหรียญกษาปณ์ปลอม หลักทรัพย์ปลอม ใบรับรองปลอม ตราประทับหลวงปลอม และตราประทับรัฐปลอม

● สิ่งของมีค่า เช่น อัญมณี ทองคำ และโลหะ

● อุปกรณ์สอดแนม

● สัตว์มีชีวิต ซากสัตว์ทุกชิ้นส่วน และพืช โดยเฉพาะสัตว์ป่าและพืชที่เป็นของสงวนและใกล้สูญพันธุ์ 

● อาวุธ ปืน กระสุนปืน สิ่งเทียมอาวุธปืน และวัตถุระเบิด

● วัตถุไวไฟ และวัตถุที่ระเบิดได้ทุกชนิด

● เชื้อชีวภาพ สารชีวเคมี วัตถุที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดและติดเชื้อ

ของต้องจำกัด คือ ของที่ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ซึ่งได้แก่

● โบราณวัตถุ พระพุทธรูป หรือศิลปวัตถุ  ต้องมีใบอนุญาตจากกรมศิลปากร

● พืชและส่วนต่างๆของพืช ต้องมีใบอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร

● อาหาร ยา เครื่องสำอาง และอาหารเสริม ต้องมีใบอนุญาตจาดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

● ชิ้นส่วนยานพาหนะ ทุกชิ้นส่วน ทุกประเภทวัสดุ ต้องมีใบอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม

● เครื่องมือวิทยุสื่อสาร อุปกรณ์โทรคมนาคม ต้องมีใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ