การส่งสินค้าไปต่างประเทศสิ่งที่สำคัญ คือข้อมูลที่ต้องเตรียมให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการขนส่ง และเพื่อความสะดวกในการดำเนินการด้านเอกสาร โดยต้องเตรียมข้อมูลเพียง 3 ข้อ
1. ข้อมูลผู้ส่ง: ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทร

 

2. ข้อมูลผู้รับ: ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทร

 

3. ข้อมูลสินค้า: รายการ จำนวน และมูลค่าสินค้า

*** ควรกรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อการจัดส่งที่ถูกต้อง และรวดเร็ว ให้ถึงมือผู้รับปลายทางอย่างปลอดภัย ***